Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych
pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

1# innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2# integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3# środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4# kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5# sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.
Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla
państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

EDU-ARCTIC 2: od badań polarnych do naukowej pasji –
innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii
, korzysta z dofinansowania o wartości ok. 240 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Cele projektu EDU-ARCTIC 2:

poszerzenie wiedzy na temat przyrody, geografii, zasobów naturalnych itd., dotyczącej regionów polarnych oraz zwiększenie
wrażliwości na problemy środowiskowe i zmiany klimatu

wzrost zainteresowania kształceniem w zakresie przedmiotów ścisłych i karierą˛naukową dzięki poszerzeniu wiedzy na temat badań naukowych, a także ich miejsca we współczesnym świecie, zapoznając młodych
ludzi ze ścieżką kariery naukowej.

wprowadzenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych jako skutecznych metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach