Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

1# innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2# integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3# środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4# kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5# sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

EDU-ARCTIC 2: od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, korzysta z dofinansowania o wartości ok. 240 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Cele projektu EDU-ARCTIC 2:

  • poszerzenie wiedzy na temat przyrody, geografii, zasobów naturalnych itd., dotyczącej regionów polarnych oraz zwiększenie wrażliwości na problemy środowiskowe i zmiany klimatu
  • zainteresowania kształceniem w zakresie przedmiotów ścisłych i karierą naukową dzięki poszerzeniu wiedzy na temat badań naukowych, a także ich miejsca we współczesnym wiecie, zapoznając młodych ludzi ze ścieżką kariery naukowej
  • wprowadzenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych jako skutecznych metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach